You Win.

Reminder:

You Win. ๐Ÿ†

 

Encouragement:

Even when you make bad decisions and take wrong turns, I will get you where you need to go. I am your victory, which means submission to My truth, which promises your success. Please think of how David was sure his slingshot would plant a stone in Goliathโ€™s head. I want you to have the same resolve in attacking your challenges and problems. Just like I was with Him, I am with you. My Spirit in and through you can conquer all thatโ€™s been sent to destroy you.

 

Guidance:

โ€œBut no matter what comes, we will always taste victory through Him who loved us.โ€
โ€” Romans 8:37 (VOICE)

 

IMPORTANT: LEAVE A COMMENT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment